Forslag til nye garasjer i Blaklihøgda. Referat fra informasjonmøte.

I møtet ble det lagt fram forslag til nye garasjer i Blaklihøgda. Forslaget skal opp til generalforsamling i mai. Her kan du laste ned skisser for forslagene.

Tid: 11. februar 2020

Sted: Risvold, Administrasjonsbygget

Tilstede:

  • Teknisk sjef i Risvollan Borettslag
  • Arkitekt ved Pir II, som har tegnet det vi foreløpig har av tegninger
  • Styreleder i Risvollan Borettslag
  • Fullsatt sal med beboere fra H1-15 og H2-20

Bakgrunn

Teknisk sjef åpnet møtet med å fortelle litt om bakgrunnen for garasjeutbygging på Blaklihøgda.

Hun forteller at det har tatt tid, åresvis, at hun har jobbet med denne saken så å si hele tiden hun har jobbet her, som er snart 14 år.

Bakgrunnen for at vi ikke har kommet lenger er rehabilitering av fellesgarasjene. Vi har 24 fellesgarasjer, og hun påpeker at det har kostet sine millioner og fått de rehabilitert, men at vi nå kan gå videre med garasjeprosjektet.

Teknisk sjef forteller videre at begge H-feltene har vært involvert underveis og at H-feltet ses under ett når det gjelder garasjer og parkering.

Hun får stadig vekk mail og telefoner om at garasjeporten henger, sitter fast, er for liten etc og sier det er på tide at noe gjøres.

Det har vært sett på parkeringsdekningen i hele borettslaget. Per i dag er det en dekning på 1,51 parkeringsplasser per leilighet i snitt, inkludert parkeringsplasser inne og ute. Det inkluderer parkeringsplasser uten tak. På H-feltet er dekningen lavere, og H2-20 har den dårligste dekningen i borettslaget.

Hun forteller videre at forslag til garasjer har vært behandlet av et garasjeutvalg og sendt på høring til naboutvalgene. Saken skal etter dette møtet tilbake til styret, med ev. innspill herfra.

Forslag til garasjeløsninger

Deretter gikk arkitekten gjennom tegningene til parkeringsløsninger på de tre områdene. Område 2 ved H1-15, område 3 mellom H20 og H9 og område 4 ved H8. De har forsøkt å forenkle en del for å kunne formidle det lettere til beboerne. Hun kunne informere om at geotekniske vurderinger var en del av de framlagte planene.

I forhold til område 2 har de fått to alternativer med enten rekkegarasjer eller parkeringshus.

Hun forteller at garasjeplassene som nå foreslås bygget blir større både i høyde, bredde og dybde enn de som er i dag. Det er også lagt inn boder i tilknytning til parkeringsplassen.

Hun forteller videre at søppel, både restavfall, plast og papir, er tenkt lokalisert sammen med garasjeanleggene. Håndtering av søppel skal inn i samme plan som garasjene. Det er tegnet inn forslag til hvor søppel kan plasseres, men ikke fastlagt endelig plassering. Det kom tilbakemelding på at man må være obs på trafikksikkerhet, ikke sikkert det er så lurt å kaste søpla ved trafikkert garasjeområde. Bedre å ha inn mot bebyggelsen. NU-ledere for H1-15 og H2-20 informerte om at plassering av søppelcontainere vil bli tatt opp på begge feltenes allmøter.

Spørsmål til område 2: Må vi ha den rekka med uteplasser lengst mot nr 15, den er vel unødvendig?

Styreleder: Det må vi se på. Oppdraget har alltid vært: lag mest mulig parkeringsplasser av det arealet som vi har, men nå holder det nesten på å snu, så vi må tenke muligheter.

Spørsmål: Hva koster rekkegarasjer kontra parkeringshus?

Teknisk sjef: Det er dyrere å bygge parkeringshus, men drift er sannsynligvis billigere. Det vil blant annet koste mer å sette inn mekaniske garasjedører på hver enkelt parkeringsplass i rekkegarasjene. Teknisk sjef påpekte at de har hatt et problem med at enkelte kjører inn i dørene fordi de ikke ser at de er lukket.

Arkitekten sier at bredde på parkeringsplass i rekkegarasje er 3 m, mens bredde på parkeringsplass i parkeringshus: 2,5 m

Område 3 vil få en ny rekkegarasje med flere parkeringsplasser.

Det ble stilt spørsmål angående plassering av en bom mot H20. Tidligere NU-leder i H1-15 kunne informere om at hun hadde gitt innspill til styret om en bom mot gangveien her, for å hindre gjennomkjøring på gangveien nedenfor parkeringsplassen. Flere beboere kunne informere om mye gjennomfart. Det ble nevnt muligheten med to bommer her, en for å hindre kjøring på gangveien og en for å hindre gjennomkjøring på parkeringsplassen. Det vil bli åpnet for gjennomkjøring av borettslagets vaktmestere gjennom denne bommen.

Område 4 er den med størst endringer. Her blir det mange flere parkeringsplasser enn i dag og det foreslås å bygge parkeringshus. Her vil det ikke være mulig å bygge rekkegarasjer så lenge vi går for 1:1 dekning av parkeringsplasser. Med 1:1 dekning menes at det bygges en parkeringsplass under tak til alle boenheter. Det blir uteplasser på taket, sammen med en rekke med rekkegarasjer under tak. Innkjøring til taket vil være samme innkjøring som til parkeringsplassen ved H2, mens innkjøringen til garasjeplanet under vil bli der innkjøringen til garasjene er i dag.

Blir det el-uttak?

Ja, det vil bli lagt opp til uttak for el-bil i hver garasje. Enkelte ønsket også mulighet for midlertidig el-bil-lading før garasjene er på plass.

Når vil prosjektet settes i gang?

Stort prosjekt, vi skal rive eksisterende garasjer, kan ikke bygge ut alt på en gang. Må få godkjent en rekkefølge for utbygging. Rekken i område tre går f.eks. fortere enn parkeringshuset, men det er parkeringshuset som gir mest gevinst (flest ekstra plasser).

Styreleder sier han ikke tror det blir byggestart før våren 2021.

Er det mulighet for ladeplasser ute, i og med at det tar så lang tid?

Teknisk sjef: Blaklihøgda har bare to ladestasjoner. Styret må vurdere om det skal bli flere, men det som er viktig er at de ikke settes i veien for det som skal rives og bygges.

Hva vil dette prosjektet koste?

Arkitekten sier at kostnader ikke er helt beregnet. Det har tidligere blitt sendt ut skriv om et estimat på 60 mill kroner. Styreleder sier de jobber ut fra at det blir ingen dramatiske økninger av felleskostnader. Verken arkitekt, teknisk sjef eller styreleder hadde forberedt svar på spørsmål om kostnader, verken samlet eller for den enkelte beboer.

På område to er det forslag om rekkegarasjer eller parkeringshus, men på område 4 er det kun forslag om parkeringshus. Hvorfor ikke rekkegarasje der?

Arkitekten sier at de forsøkte rekkegarasjer, men da får de færre plasser. I og med at de hele tiden har jobbet ut fra 1:1-dekning, dvs. en parkeringsplass under tak til alle boenheter, måtte det bli parkeringshus for å få til nok plasser.

Det finnes også de som ikke har behov for bilparkering. Har dere gjort undersøkelser på hva behovet er/om det er behov for «1:1» dekning?

Nei. Det som sies i dag kan være noe annet neste år. Teknisk sjef påpekte også at beboerne vil få mer for leilighetene ved eventuelt salg, hvis det er parkeringsplass inkludert.

Hva med gjesteparkeringsplasser?

Utydelig svar fra teknisk sjef og styreleder. Tidligere tilsendt skriv viser at det blir færre frie plasser/utendørsplasser.

De informerer om klager på bruk av parkeringsplasser fra de som henter barn på barnehagen og de som pendler til byen. De har foreløpig en prøveordning på C-feltet i forhold til bruk av parkeringsplasser ute.

Har dere tenkt på sykkelparkering?

Teknisk sjef viser et lite område utendørs som er tenkt til sykler. Ikke planlagt sykkelparkering under tak.

Hva vil skje med innkjøringen til parkeringsplassen ved H2 når innkjøringen til taket av parkeringshuset legges her?

Arkitekt var usikker på hvordan dette ville påvirke ferdselen mellom f.eks. søppelcontainerne som står her, og sykkeltrafikken som kommer inn og ut av feltet.

Det ble stilt spørsmål angående negative erfaringer med åpent parkeringshus på E-feltet: Teknisk sjef svarte at åpne parkeringshus har andre krav til ventilasjon og brannsikkerhet enn lukkede parkeringshus, men at de må være 30 % åpen for å tilfredsstille krav om brannsikkerhet. På E-feltet har de forsøkt å dekke til åpningene med spiler. Hun var derimot usikker på hvor stort problem det ville bli angående snø, da dette bare vil bli et problem noen få ganger i året. Dette har også med beliggenheten å gjøre i forhold til vinden. Hun mener også trær vil være med på å hindre vinden etter hvert.

Det ble videre spurt om andre forhold som støv. Dette ser ikke teknisk sjef som et problem.

Legg igjen en kommentar